Algemene gebruiksvoorwaarden voor intenshoveniers.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van intenshoveniers.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door INTENS Hoveniers . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van INTENS Hoveniers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij INTENS Hoveniers.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met INTENS Hoveniers te mogen claimen of te veronderstellen.

INTENS Hoveniers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op intenshoveniers.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. INTENS Hoveniers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Beeldgebruik

Op verschillende plekken in de website maken wij gebruik van beeldmateriaal van derden. Dank zijn we verschuldigd aan onze partners die op ons verzoek toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal hebben verleend. Op andere plekken verwijzen wij naar de rechthebbenden of fotografen. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website/nieuwsbrief te achterhalen en te benaderen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden via e-mail: info@intenshoveniers.nl

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van intenshoveniers.nl op deze pagina.